Wymagane dokumenty

Dokumentem koniecznym do okazania notariuszowi jest ważny DOWÓD OSOBISTY lub ważny PASZPORT, na podstawie których to dokumentów notariusz stwierdza tożsamość strony czynności. Poniżej podstawowe dokumenty konieczne do dokonania czynności w formie aktu notarialnego.

Darowizna lokalu z księgą wieczystą

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (dokument na podstawie którego nabyto lokal)
 • w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, albo umów darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po dniu 1.01.2007r. niezbędne będzie zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • podstawa nabycia (dokument na podstawie którego nabyto prawo np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny)
 • w przypadku, gdy prawo zostało nabyte w drodze spadku, albo umów darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po dniu 1.01.2007r. niezbędne będzie zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga dla prawa została założona

Darowizna działki gruntu lub zabudowanej budynkiem

 • podstawa nabycia (dokument na podstawie którego nabyto nieruchomość)
 • w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w drodze spadku, albo umów darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po dniu 1.01.2007r. niezbędne będzie zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 • w przypadku zabudowanej nieruchomości wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypisz rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • podstawa nabycia (dokument na podstawie którego nabyto lokal)
 • w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, albo umów darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po dniu 1.01.2007r. niezbędne będzie zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • w przypadku, gdy cena będzie pokrywana z kredytu bankowego – umowę kredytową, a ponadto oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu, jeżeli w akcie będzie ustanawiana hipoteka
 • na życzenie kupującego: zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie zarządcy nieruchomości, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • podstawa nabycia (dokument na podstawie którego nabyto lokal np. przydział do lokalu, umowa ze spółdzielnią lub akt notarialny)
 • w przypadku, gdy prawo zostało nabyte w drodze spadku, albo umów darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po dniu 1.01.2007r. niezbędne będzie zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli księga dla prawa została założona
 • w przypadku, gdy cena będzie pokrywana z kredytu bankowego – umowę kredytową, a ponadto oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu, jeżeli w akcie będzie ustanawiana hipoteka
 • na życzenie kupującego: zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie zarządcy nieruchomości, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych

Sprzedaż działki gruntu lub zabudowanej budynkiem

 • podstawa nabycia (dokument na podstawie którego nabyto nieruchomość)
 • w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, albo umów darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartych po dniu 1.01.2007r. niezbędne będzie zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 • w przypadku zabudowanej nieruchomości wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
 • gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypisz rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
 • w przypadku, gdy cena będzie pokrywana z kredytu bankowego – umowę kredytową, a ponadto oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu, jeżeli w akcie będzie ustanawiana hipoteka

Testament

 • dane osobowe testatora (osoby sporządzającej testament)
 • dane osoby powoływanej do dziedziczenia imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, w przypadku, gdy testator pragnie przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość – numer księgi wieczystej

Pełnomocnictwo

 • dane osobowe mocodawcy
 • dane osobowe pełnomocnika – imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania
 • w przypadku, gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie bądź nabycie nieruchomości również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej